1. Počátky umění v pravěku a umění přírodních národů

[z vypracovaných otázek]

Paleolit

frankokantaberská oblast

Les Trois Fréres, Rouffignac

Dolní Věstonice, Pekárna u Brna, Koněpruské jeskyně

Mezolit (10–7k )a Neolit (Evropa 4.5–2k, Blízký východ 7–3.5k)

megalitické stavby

Carnac, Stonehenge

Slánsko a Rakovnicko, Dolní Chabry u Prahy

keramika: vypíchaná, malovaná, šnůrková, keramika zvoncového poháru

Doba bronzová a železná

v Egyptě a Mezopotámii vznikají první státy

střední Evropa:

  • kultura halštatská
  • kultura laténská

kultura bylynská – čtyřkolý Vozík

Keltové

v době laténské

hrnčířský kruh

oppida – Stradonice u Berouna, Staré Hradisko u Prostějova, Hrazany u Slapské přehrady

centrum – Závist u Zbraslavi

hlava Kelta – Mšecké Žehrovice


Prehistorické a primitivní národy; starověká Amerika [1]

[z Gombricha]

Obrazy a sochy mají působit jako kouzlo.

Věřili, že si zobrazením podmaní skutečnost, že co se stane na obraze, stane se i ve skutečnosti.

Zkrátka přesně nechápali, co je obraz a co skutečnost.

Soudíme podle soudobých primitivních kmenů.

Objeveno v 17. st.

  • Altamira

  • Lascaux (15 000 BC)

  • nástroje – pazourky, opracované kameny

  • sošky ryté do kamenů s využitím přirozeného tvaru kamene

  • nástěnné malby bizonů, jelenů, sobů

Umění hrálo roli při obřadech.

  • Plní svůj účel.
  • Je určeno pouze danému kmeni, jenž má své znaky, kterým rozumí.

Proto často nebylo nutné zobrazit například celého orla, “maska s orlím zobákem je prostě orel”.

Amerika

masky (hrozivých) démonů (např. mayové, Copán, 500 AD)
Ukazují příšerné oběti, které zdejší náboženství vyžadovalo.

hliněná nádoba ve tvaru muže (Peru, 500 AD)

Vynalezli písmo a kalendář (nezávisle na Mezopotámii).

Zpodobňování bylo vůbec ve všech starověkých civilizacích formou písma.


[z Akademických dějin umění]

Starší doba kamenná

Gravetské a magdalénské období mladšího paleolitu.

Podle francouzských nalezišť La Gravette (20–30 000 BC) a Le Madeleine (10–12 000 BC).

Závěrečná fáze poslední, čtvrté doby ledové.

ženské plastiky, figurky zvířat, ryté kresby

Věstonická venuše
Věstonice u Mikulova, gravetská kultura, 25 000 BC

ženská hlavička vyřezaná z mamutoviny (tamtéž)

Pekárna u Brna
magdalénská kultura, 10–12 000 BC

Předmostí u Přerova

Mladší doba kamenná

6–5 000 BC přichází na Moravu zemědělský lid z Balkánu.

dlouhé domy sloupovité konstrukce (Bylany u Kutné Hory, 5. tis. BC)

neolitická pásková keramika (Praha-Podbaba, 5. tis. BC)

hliněná plastika
kultura lidu s moravsko-slezskou malovanou keramikou (Hluboké Mašůvky, Střelice u Znojma, 3. tis. BC)

zoomorfní nádoby

drobné plastiky zvířat

Pozdní doba kamenná

kamenný sekeromlat – nástroj, měděný jen vzácně

jediný český megalit, Velvary

barevně a plasticky zdobené nádoby (Neratovice, počátek 2. tis. BC)

Doba bronzová

1 800 BC

bronzové ozdoby, nástroje a zbraně

obchod s jantarem se Sýrií a Egyptem

kultura únětická (Luštěnice, okres Mladá Boleslav)

kultura mohylová
Od východní Francie po Slovensko.

Spojeno pohřebním ritem.

jehlice, keramika

broznové meče s litou rukojetí (Tachlovice u Prahy, 1. tis. BC)

kultura lidu popelnicových polí
1000 BC
kultura lužická (Střeleč u Jičína, 8. st. BC)
velké ozdobné spony
kultura slezskoplatěnická
spony

kultura knovízská

kultura milavečská
přelom doby bronzové a železné

starší doba halštatská

Milaveč u Domažlic, 8. st. BC

kultovní vozík

Doba halštatská

v 7. st. BC

nástup doby železné

změna společenské struktury

Vyčleňuje se aristokratická vrstva.
izolovaná výšinná sídla (Sedlo u Sušice)

hradiště (Podbrdsko)

zvláštní pohřebiště

přepych

dováží italské šperky, kovové nádoby, řeckou keramiku, víno

kultura bylanská (Bylany u Českého Brodu, 6. st. BC) – pohřebiště s komorovými knížecími hrobkami

mohyly

kultura horákovská (Hlásnice v Horákové okres Brno-venkov, 6. st. BC)

Doba laténská – historičtí Keltové

od 450 BC

okrajová část římské říše

etruský import

zralý keltský styl
spirálovité a lyrovité motivy

zlaté nákrčníky

plastický styl – náramky

hrnčířský kruh

keltské svatyně (Libenice u Kolína)

keltské idoly – obrazy bohů

Doba římského císařství

Markomani a Kvádové
Zmocňují se našich zemí kolem 0 AD pod vedením Marobuda.

germánská keramika

Doba stěhování národů

Vpád Hunů do Evropy, 375 AD.

zlatnictví